แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์

%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความร้อน  พลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งาน แบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการในการจับพลังงานแสง การแปรรูปให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง และการแจกจ่ายพลังงานที่ได้ใหม่นั้น รูปแบบแรกเรียกว่า แอคทีพโซลาร์ เป็นการใช้วิธืการของ โฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar thermal เพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ พาสซีฟโซลาร์ เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบอาคารในประเทศหนาวให้รับแสงแดดได้เต็มที่ หรือ การติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ thermal mass เพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคาร หรือติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติกระจายแสง หรือการออกแบบพื้นที่ว่างให้ อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ พลังงานที่เกิดจากความร้อน เช่นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น เป็นต้น

   ในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ หรือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะเป็นต้นกำเนิดพลังงาน  ที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-2

รู้หรือไม่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือสำหรับทำความร้อน หรือแม้แต่ทำความเย็น  นี้คือประโยชน์ที่เราได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

ไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะ บ้าน หรือ สวน ก็มีการนำหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

มีการใช้ประโยชน์ในหลากหลายส่วนด้วยกันยักตัวอย่างเช่น

  1. โคมไฟขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์
  2. โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
  3. ไฟตกแต่งสวนพลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้

ถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหว เติบโต หรือทำงานในทางใดทางหนึ่ง ย่อมมีพลังงานความร้อนเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง เราอาจมองไม่เห็นความร้อนเคลื่อนที่แต่ความร้อนทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้น โดยพลังงานที่ถูกเก็บไว้สามารถนำมาใช้ได้ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่สามารถถูกทำลายได้ เพียงแต่ถูกเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง พลังงานสามารถถูกใช้ได้แต่จะใช้ให้หมดไปไม่ได้ พลังงานมีหน่วยวัดเป็นจูลหรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง

พลังงานความร้อน เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน ซึ่งมนุษย์เราได้พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์, พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ, การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานน้ำในหม้อต้มน้ำ, พลังงานเปลวไฟ ผลของความร้อนทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น หรือมีการเปลี่ยนสถานะไป และนอกจากนี้แล้ว พลังงานความร้อนยังสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วย หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อน คือ แคลอรี่ (cal) หรือจูล (J) โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แคลอรี่มิเตอร์

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

มักพบในบริเวณที่มีการไหลหรือแผ่กระจายของความร้อนจากภายใต้ผิวโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ และมีค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึกมากกว่าปกติประมาณ 1.5-5 เท่า เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ทำให้เกิดรอยแตกของชั้นหิน ปกติแล้วขนาดของแนวรอยแตกที่ผิวดินจะใหญ่และค่อยๆเล็กลงเมื่อลึกลงไปใต้ผิวดิน และเมื่อมีฝนตกลงมาในบริเวณนั้นก็จะมีน้ำบางส่วนไหลซึมลงไปภายใต้ผิวโลกตามแนวรอยแตกดังกล่าว น้ำนั้นจะไปสะสมตัวและรับความร้อนจากชั้นหินที่มีความร้อนจนกระทั่งน้ำกลายเป็นน้ำร้อนและไอน้ำ แล้วจะพยายามแทรกตัวตามแนวรอยแตกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวดิน และปรากฏให้เห็นในรูปของบ่อน้ำร้อน, น้ำพุร้อน, ไอน้ำร้อน, บ่อโคลนเดือด เป็นต้น

การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน

โดยใช้ในลักษณะของการนำน้ำร้อนมาเพื่อการรักษาโรคและใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน ในยุคต่อมาได้มีการนำเอาไอน้ำร้อนมาใช้ในการประกอบอาหาร ใช้น้ำร้อนสำหรับอาบชำระร่างกาย ใช้ล้างภาชนะ และใช้ในการบำบัดรักษาโรค อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนนี้ แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ควรทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมาได้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

การเลือกบริการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มช่องทางเลือกให้เรามากยิ่งขึ้น

การเลือกสร้างเว็บไซต์ให้กับการทำธุรกิจออนไลน์นั้นก็มีความสำคัญเป้นอย่างมาก เพราะนอกจากที่รูปแบบของเว็บไซต์จะต้องมีความสวยงามแล้ว ยังต้องทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นรองรับต่อการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบต่างๆใหม้กับผู้ใช้บริการทุกคนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผุ้ใช้งานอาจจะที่หันลองมาใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถที่จะช่วยทำให้การขายของผ่านเน็ตในรูปแบบต่างๆของเรานั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นจะมีระบบการใช้งานสำเร็จรูปต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการขายของผ่านเน็ตอย่างเช่น ระบบตะกร้าสินค้าภายในเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถที่จะช่วยคิดคำนวนค่าใช้จ่ายโดยรวมให้กับผู้ซื้อสินค้าภายในรเว็บไซต์ของเราให้สามารถที่รู้ถึงยอดรวมและค่าใช้จ่ายสำหรับการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเป็นระบบเว็บบอร์ดที่จะช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะทำการโต้ตอบได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายและยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานรายอื่นได้ด้วยเช่นกัน

สร้างเว็บไซต์สำหรับทำธุรกิจออนไลน์

เนื่องจากในเวลานี้นั้นอินเตร์เน็ตได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก จึงทำให้การทำธุรกิจออนไลน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถที่จะช่วยทำให้ช่องทางในการค้าขายของเรานั้นเปิดกว้างมากกว่าเดิม พร้อมทั้งยังสามารถที่จะเปิดขายสินค้าและบรกิารต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป้นอีกหนึ่งข้อดีสำหรับการขายของผ่านเน็ตเป็นอย่างมาก และที่สำคัญผู้ขายสินค้าและบรกิารไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านค้าก็สามารถที่จะเริ่มต้นขายสินค้าได้ทันทีเพียงแค่มีการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับต่อการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับสินค้าและบริการของเรา